نقشه بازاریابی سیاسی انتخابات

نقشه بازاریابی سیاسی با محوریت انتخابات

بازاریابی یک کلمه به معنی مدیریت روابط در انتخابات است و در واقع فرایندی است که در طی آن شرکت تولید کننده یک محصول یا ارائه دهنده خدمت سعی ‌می‌کند مشتریان و جامعه هدف خود را در مورد کالای تولیدی درگیر کند و در نتیجه این درگیری ذهنی که ایجاد شده و به نوعی به یاد ماندن در ذهن شخص رخ داده است و در ادامه از این به منظور مثبت و ایجاد ارزش استفاده شود.


هدف از بازاریابی

در ابتدای کار این شرکت هزینه صرف ‌می‌کند تا در ذهن و ناخودآگاه جامعه هدف خود این ارزش و احساس نیاز را ایجاد کند تا در نهایت این ارزش را دریافت کند و به این ترتیب به ارتقای ارزش کالای خود بپردازد. بازاریابی تنها محدود به این حوزه و کاربرد نمانده است و در رشته‌های مختلف نیز از بازاریابی ‌می‌توان بهره برد.


بازاریابی سیاسی

همان طور که اشاره شد؛ بازاریابی به رشته‌های مختلف نیز راه یافته است و علوم بین رشته ای مختلفی نیز به دنبال این اتفاق پدید آمده است.  برای اینکه بازاریابی صورت گرفته درنهایت باعث شود که شما به نتیجه مطلوب خود دست یابید باید اصول برنامه ریزی را در این جا نیز پیاده سازی کنید.

مارکتینگ پلن یا نقشه بازاریابی در واقع یک برنامه کلی است که شما آن را در ابتدای کار با توجه به اهدافی که دارید و نتایجی که انتظار دارید این بازاریابی در انتها برای شما داشته باشد طراحی ‌می‌کنید. در این مارکتینگ پلن شما به توضیح اهداف کلی و جزیی خود باید بپردازید و همچنین زمان بندی‌های لازم را نیز برای هر یک از این موارد مشخص کنید.

برای اینکه در این مرحله توقف زیادی نداشته باشید و با سرعت کار خود را استارت بزنید توصیه ‌می‌شود که از گروه فکر و اعضای اصلی و مرکزی خود برای تدوین و نگارش این مارکتینگ پلن و نقشه بازاریابی کمک بگیرید.


مارکتینگ پلن در حوزه بازاریابی سیاسی

در مورد بازاریابی سیاسی وجود نقشه بازاریابی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که باید استراتژی‌های لازم از همان ابتدای کار تعیین شوند. به طور معمول برای اینکه بازاریابی سیاسی موفقیت آمیز پیش برود از متخصصین رشته‌های گوناگون علوم جامعه شناسی و مدیریت و چند تن از افراد آشنا به علوم سیاسی به منظور نگارش مارکتینگ پلن بازاریابی سیاسی استفاده ‌می‌شود.

با مشورت هر یک از این اعضا در نهایت ‌می‌توان نقشه ای دقیق کوتاه و طولانی مدت تنظیم کرد. متنوع بودن اعضای این گروه سبب ‌می‌شود که هر یک از دید خود و تخصصی که دارند به موضوع نگاه کنند و همزمان رفتار‌های مردم که در این نوع بازاریابی جامعه هدف محسوب ‌می‌شوندرا در نظر بگیرند و سیر تحولی زمان را نیز مد نظر داشته باشند.

با توجه به این که بازاریابی سیاسی در بطن جامعه رخ ‌می‌دهد و عوامل مختلفی از جمله تحولات سیاسی در داخل یا خارج از کشور، رخ دادن حادثه ای ناگهانی ‌می‌تواند روند پیشرفت این برنامه را با مشکل مواجهه کند که در این صورت ‌می‌توان از نقشه‌های جایگزین و فرعی استفاده کرد؛ بنابراین داشتن انعطاف در نقشه‌های بازاریابی سیاسی یک امر الزا‌می ‌است.

مشاهده بیشتر
افزودن ماژول جدید
0%