بازاریابی سیاسی انتخابات در مکتب خونه

نخستین دوره آموزشی بازاریابی سیاسی انتخابات در ایران توسط دکتر مانی محرابی منتشر شد.

آکادمی آنلاین تخصصی مکتب خونه به عنوان معتبرترین مرکز آموزش آنلاین کشور دوره فوق را منتشر کرده است.

سرفصل های این دوره آموزشی عبارتند از :


اطلاعات محیطی

اطلاعات صحنه رقابت انتخاباتی

اطلاعات رای دهندگان

تحلیل نامزدهای رقیب


فعالیت های درونی کمپین

مزیت رقابتی

برندسازی شخصی نامزد

طراحی و تدوین دیدگاه انتخاباتی


فعالیت عمومی

تبلیغات انتخاباتی

بازاریابی مسری


جهت تهیه این دوره آموزشی به سایت مکتب خونه (آکادمی آنلاین تخصص ها) مراجعه کرده یا بر روی تصویر پیش رو کلیک کنید.افزودن ماژول جدید